DADES D’EMPRESA

DADES DE REGISTRE

 

Registre Mercantil de Barcelona
Data: 4/12/71. Fulla: 19.144. Pàgina 125. Volum: 1.961
Secció 2a. Llibre d’arxiu: 1.368

Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC)
080091652

Impost activitats econòmiques Barcelona
Epígraf: 501.1, 501.2

Seguretat social
Règim general de construcció d’obres
Mutualitat: Mútua Intercomarcal
Núm. patronal: 08023542528. Data: 18/05/1972

Número Identificació Fiscal (NIF)
A08270993

Classificació Contractistes de l’Estat
Núm. expedient: 202210045. Data 22/07/2022

Certificat DUNS
460368749

 

 

DADES ECONÒMIQUES (ACTUALITZAT 2021)

 

CAPITAL SOCIAL 313.361,40 €
FONS PROPIS 24.082.826,92 €
VALOR IMMOBILITZAT MATERIAL 5.016.639,03 €
TOTAL ACTIU 41.088.437,23 €
ÍNDEX DE SOLVÈNCIA TÈCNICA
(Actiu Corrent / Passiu Corrent)
1,51
ÍNDEX DE LIQUIDESA
(Deutors + IFT + Tresoreria / Passiu Corrent)
1,26
ÍNDEX D’ENDEUTAMENT
(Passiu Corrent / Fons Propis)
0,31
ÍNDEX DE FINANÇAMENT DE L’IMMOBILITZAT
(Net Patrimonial + Passiu no Corrent / Immobilitzacions)
2,80
ÍNDEX D’AUTONOMIA FINANCERA
(Net Patrimonial / Passiu Exigible)
2,05
ÍNDEX D’ENDEUTAMENT BANCARI
(Deute Bancari curt + llarg termini / Passiu Total)
0,12
ÍNDEX D’INTENSITAT DE L’ACTIU FIX
(Immobilitzacions / Vendes)
0,64
INCREMENT DE L’ACTIU EN ELS ÚLTIMS 3 ANYS 2,16 %
INCREMENT DELS FONS PROPIS EN ELS ÚLTIMS 3 ANYS 5,59 %
FACTURACIÓ MITJA DELS ÚLTIMS 3 ANYS 19.031.145,81 €

 

EMPRESES PARTICIPADES

 

Compact Visoren, SL

Plantada, SL

Bages&Anoia Promotors, SL