Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a mesurar i gestionar les visites al nostre web i millorar l’experiència de navegació dels usuaris. Si accepta la seva instal·lació, considerem que n'accepta l’ús. MÉS INFORMACIÓ

ACCEPTAR

Dades d'empresa

Dades de registre

  • Registre Mercantil de Barcelona
    Data: 4/12/71. Fulla: 19.144. Pàgina 125. Volum: 1.961
    Secció 2a. Llibre d’arxiu: 1.368
  • Registre Industrial de Catalunya (REIC) com a empresa col·laboradora i de serveis
    Núm: 80091652. Data: 28/02/2003
  • Registre empreses intal·ladores/mantenidores sistema de protecció incendis (RECI)
    Núm: 080091652. Data 28/02/2003
  • Registre empreses instal·ladores/mantenidores instal·lacions tèrmiques en els edificis(RITE)
    Núm. 080091652. Data: 28/02/2003
  • Registre empreses instal·ladores/reparadores instal·lacions de gas (REIG)
    Núm. 080091652
  • Impost activitats econòmiques Barcelona
    Epígraf: 501.1, 504.1, 504.2
  • Seguretat social
    Règim general de construcció d’obres
    Mutualitat: Mútua Intercomarcal
    Núm. patronal: 8023542528. Data: 18/05/1972
  • Número Identificació Fiscal (NIF)
    A08270993
  • Document de qualificació empresarial (DCE)
    Núm. 192. Data: 28/01/2003
  • Classificació Contractistes de l’Estat
    Núm. expedient: 03871R. Data 29/10/2002

Dades econòmiques (Actualitzat 2015)

CAPITAL SOCIAL
321.955,70 €
FONS PROPIS
19.774.333,69 €
VALOR IMMOBILITZAT
12.189.922,40 €
TOTAL ACTIU
44.425.848,68 €
ÍNDEX DE SOLVÈNCIA TÈCNICA
(Actiu Corrent / Passiu Corrent)
1,97
ÍNDEX DE LIQUIDESA SEVERA
(Deutors + IFT + Tresoreria / Passiu Corrent)
1,58
ÍNDEX D'ENDEUTAMENT
(Passiu Corrent / Fons Propis)
0,26
ÍNDEX DE FINANÇAMENT DE L'IMMOBILITZAT
(Net Patrimonial + Passiu no Corrent / Immobilitzacions)
2,83
ÍNDEX D'AUTONOMIA FINANCERA
(Net Patrimonial / Passiu Total)
0,55
ÍNDEX D'ENDEUTAMENT BANCARI
(Deute Bancari curt + llarg termini / Passiu Total)
0,32
ÍNDEX D'INTENSITAT DE L'ACTIU FIX
(Immobilitzacions / Vendes)
1,15
INCREMENT DE L'ACTIU EN ELS ÚLTIMS 11 ANYS
179%
INCREMENT DELS FONS PROPIS EN ELS ÚLTIMS 11 ANYS
112%
FACTURACIÓ MITJA DELS ÚLTIMS 4 ANYS
10.541.103,05 €

Empreses participades

  • Suprebat, SL
  • Aparca bé a l'Hospital, SL
  • Compact Visoren, SL
  • Compact Habit, SL
  • Unihabit, SL
  • UTE Campus Girona
  • UTE Campus Sant Cugat