DADES D’EMPRESA

DADES DE REGISTRE

 

Registre Mercantil de Barcelona
Data: 4/12/71. Fulla: 19.144. Pàgina 125. Volum: 1.961
Secció 2a. Llibre d’arxiu: 1.368

Registre Industrial de Catalunya (REIC) com a empresa col·laboradora i de serveis
Núm: 80091652. Data: 28/02/2003

Registre empreses intal·ladores/mantenidores sistema de protecció incendis (RECI)
Núm: 080091652. Data 28/02/2003

Registre empreses instal·ladores/mantenidores instal·lacions tèrmiques en els edificis(RITE)
Núm. 080091652. Data: 28/02/2003

Registre empreses instal·ladores/reparadores instal·lacions de gas (REIG)
Núm. 080091652

Impost activitats econòmiques Barcelona
Epígraf: 501.1, 504.1, 504.2

Seguretat social
Règim general de construcció d’obres
Mutualitat: Mútua Intercomarcal
Núm. patronal: 8023542528. Data: 18/05/1972

Número Identificació Fiscal (NIF)
A08270993

Document de qualificació empresarial (DCE)
Núm. 192. Data: 28/01/2003

Classificació Contractistes de l’Estat
Núm. expedient: 03871R. Data 29/10/2002

DADES ECONÒMIQUES (ACTUALITZAT 2018)

 

CAPITAL SOCIAL 321.955 €
FONS PROPIS 22.660.064 €
VALOR IMMOBILITZAT MATERIAL 4.646.180 €
TOTAL ACTIU 44.942.798 €
ÍNDEX DE SOLVÈNCIA TÈCNICA
(Actiu Corrent / Passiu Corrent)
1,53
ÍNDEX DE LIQUIDESA
(Deutors + IFT + Tresoreria / Passiu Corrent)
1,32
ÍNDEX D’ENDEUTAMENT
(Passiu Corrent / Fons Propis)
0,40
ÍNDEX DE FINANÇAMENT DE L’IMMOBILITZAT
(Net Patrimonial + Passiu no Corrent / Immobilitzacions)
2,92
ÍNDEX D’AUTONOMIA FINANCERA
(Net Patrimonial / Passiu Exigible)
1,47
ÍNDEX D’ENDEUTAMENT BANCARI
(Deute Bancari curt + llarg termini / Passiu Total)
0,19
ÍNDEX D’INTENSITAT DE L’ACTIU FIX
(Immobilitzacions / Vendes)
0,72
INCREMENT DE L’ACTIU EN ELS ÚLTIMS 3 ANYS 5,71%
INCREMENT DELS FONS PROPIS EN ELS ÚLTIMS 3 ANYS 8,40%
FACTURACIÓ MITJA DELS ÚLTIMS 3 ANYS 13.332.435 €

 

EMPRESES PARTICIPADES

 

Suprebat, SL

Aparca bé a l’Hospital, SL

Compact Visoren, SL

Compact Habit, SLU

Unihabit, SL

UTE Campus Girona

UTE Campus Sant Cugat

Bages&Anoia Promotors, SL